ELEKTRIKA

ne rabotaet ponel upravlenija i okna otkrivajutsä sam v letnee vremä goda, 4to delat? mers-s400.SDI 2006

Форумы: 
u menä v letnee vremä goda perestala rabotat ponel upravlenija i ewe okna otkrivajutsä sami po sebe,mawina mercedes s400 SDI 2006g. 4to delt ved ne mogu mainu ostavit u magazina. ,,ona kak-budto razblokiruitsä!!! V ostalnom ezdiit o4en horowo:) Pomogite mne kto moet!!!!